ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ФИРМИ ТЪРГУВАЩИ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Указания във връзка с кандидатстване на земеделските производители по ,,Национална програма за контрол на вредителите п
ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ФИРМИ ТЪРГУВАЩИ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ФИРМИ ТЪРГУВАЩИ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА!     БЮЛЕТИН ЗА ПОЯВ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ              
Дежурства на служители от отдел Контрол на храните във връзка с настъпващите празници
29.04.2016 г. Д-р Костадинка Маринова – тел. 0887/592-634 Д-р Керанка Добрева – тел: 0876/217-158  &
Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към:
 1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете
 2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях
 3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека
 4. фуражите
 5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални , изворни и трапезни води
 6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни
 7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара
БАБХ осъществява и:
 1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документи
 2. лабораторно – диагностична и научноизследователска дейност
 3. оценка и комуникация на риска
 4. обучение и квалификация

Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/, към БАБХ са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната. Те са 28 на брой, като една от тях е ОДБХ - Варна.
Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
тел. +359 /52/ 655 - 802
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р З.Димова
Всички права запазени © 2016 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by