На основание чл.31, т.1 от УП на БАБХ, във връзка с т.1 от Заповед №РД 11 -2541/19.12.2016 г., т.І.7 от Заповед №РД 11-2195/10.11.2016 г. и т.I.2 от Заповед №РД 11 -5/03.01.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ
Във връзка със спазване на мерките по Заповед №РД 11-2195/10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, посочените в
.Във връзка със спазване на мерките по Заповед №РД 11-2195/10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, посочените в настоящата заповед служители да осигурат дежурства, на посочените телефони за получаване на сигнали за повишена смъртност при дом
Във връзка със спазване на мерките по Заповед №РД 11-2195/10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, посочените в
Във връзка със спазване на мерките по Заповед №РД 11-2195/10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, посочените в настоящата заповед служители да осигурат дежурства, на посочените телефони за получаване на сигнали за повишена смъртност при дома
Във връзка със спазване на мерките по Заповед №РД 11-2195/10.11.2016 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, посочените в
График за дежурства на служители от отдел “ЗЖ” при ОДБХ Варна във връзка с предстоящите празници Великден и Гергъовден
  дата Дежурни инспектори / телефон 14.04.2017г. Д-р Красимир  Киров, гл.инспект
Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към:
 1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете
 2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях
 3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека
 4. фуражите
 5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални , изворни и трапезни води
 6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни
 7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара
БАБХ осъществява и:
 1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документи
 2. лабораторно – диагностична и научноизследователска дейност
 3. оценка и комуникация на риска
 4. обучение и квалификация

Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/, към БАБХ са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната. Те са 28 на брой, като една от тях е ОДБХ - Варна.
Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
тел. +359 /52/ 655 - 802
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р З.Димова
Всички права запазени © 2017 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by