Профил на купувача

№ 05346-2021-0001


Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти, предоставени за управление на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна /ОДБХ-Варна/, присъединени на ниско напрежение и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ОДБХ-Варна

Дата на публикуване: 18.05.2021

Срока за подаване на офертите: 18.06.2021