Закони и наредби

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 2013/92/ЕС относно надзора, фитосанитарните проверки и мерките по отношение на дървения опаковъчен материал, действително използван при транспорта на определени стоки с произход от Китай

НАРЕДБА № 1 от 04.01.2002 г. ЗА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ВРЕДИТЕЛИ, РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ И СЕЛЕКЦИЯ

НАРЕДБА № 1 ОТ 27 МАЙ 1998 Г. ЗА ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИТОСАНИТАРНИ МЕРКИ № 15 (МСФМ 15)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8.11.2012 г. по отношение на мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението в ЕС на рода Pomacea (Perry)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 5.12.2012 г. относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на ЕС на Pseudomonas syringae pv. аctinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 16 май 2012 година относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) и Epitrix tuber

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 19 септември 2002 година относно временни извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2003 година относно някои спешни мерки за предотвратяване разпространението в Общността на Diabrotica virgifera Le Conte

НАРЕДБА № 68 от 16.05.2006 г. ЗА ФИТОСАНИТАРНИ ПРОВЕРКИ НА ВНАСЯНИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ РАСТЕНИЯ, РАСТИТЕЛНИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ НА МЕСТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26.11.2012 г. относно спешни мерки за предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина)

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2006 година за спешните временни мерки, чиято цел е да се избегне внасянето и разпространението в Общността на организма Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25 май 2007 година относно спешни мерки с цел предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2011 година за разрешаване на държавите-членки временно да вземат спешни мерки срещу разпространението на Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. по отношение на Египет

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 1 март 2012 година относно неотложни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в рамките на Съюза на Anoplophora chinensis (Forster)