Закони и наредби

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2007/275/ЕО) от 17.04.2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в ГИП съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 28/2012 НА КОМИСИЯТА за установяване на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитa им през територията на Съюза и за изменение на Решение 2007/275 и Регламент 1162/2009

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 468/2012 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 28/2012 за установяване на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване през EС

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1012/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 ноември 2012 година

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 28/2012 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2012 година за установяване на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване през територията на Съюза и за изменение на Решение