Закони и наредби

Наредба № 5

Регламент 852

Регламент 853

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно хигиената на храните

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТИ НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съотвествието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здраве

РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2073/2005 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2005 година относно микробиологичните критерии за храните

РЕГЛАМЕНТ (Еео) № 2075/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 декември 2005 година относно установяване на специфични правила за официалните проверки за трихинела (Triсhinella) в месото

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните