Закони и наредби

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 669/2009 НА КОМИСИЯТА за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 1021/2014 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 884/2014 НА КОМИСИЯТА за налагане на специални условия за вноса на определени фуражи и храни от някои трети държави във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1152/2009

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 885/2014 НА КОМИСИЯТА за определяне на специфични условия, приложими към вноса на бамя и листа от къри от Индия и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 91/2013

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2011/884/ЕС) от 22 декември 2011 година относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 322/2014 НА КОМИСИЯТА от 28.03.14 г. за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2008/47/ЕО) от 20 декември 2007 година за одобряване на предекспортните проверки, извършвани от Съединените американски щати, на фъстъци и продукти, получени от тях, за наличие на афлатоксини

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 284/2011 НА КОМИСИЯТА от 22.03.2011 г. за определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и Хонконг