Документи, бланки, образци

Търговски документ за транспортирането в рамките на ЕС на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕО) Nо 1069/2009

Съгласие за унищожаване

Документ, посочващ проверките на фуражите, използвани при храненето на животни, въведени в ЕО от трети страни

Писмено съгласие за унищожаване на недопусната за внос пратка с продукти от животински произход

Съгласие за унищожаване на пратка, при невъзможност за ре-експедиция

Единен ветеринарен документ за внос (CVED)

Търговски документ за транспортирането в рамките на ЕС на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, в съответствие с Регламент (ЕО) Nо 1069/2009

Документ, посочващ проверките на фуражи, предназначени за транзит за трета страна през Р. България