Документи, бланки, образци
Информация
Ако даден документ не е наличен провете на този адрес
Бланки Контрол на храните

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.12, ал.5 от Закона за храните

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за обект

Заявление за включване в списъка на търговци, получаващи пратки суровини и храни от животински произход от държави членки на ЕС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ на производителите на първични продукти за директни доставки на малки количества на суровини и храни

Заявление за издаване на ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ за износ

Заявление за износ

Заявление за наематели

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на временен _ сезонен обект

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за търговия със суровини и храни от животински произход и на продукти, получени от странични животински продукти, непредназначени за консумация от хора

Заявление за регистрация на производство на СЖП

Заявление за становище на проект

ЗАЯВЛЕНИЕ риболовен кораб

ЗАЯВЛЕНИЕ транспортно средство

Заявление за заличаване

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация/одобрение на обект за производство, преработка и/или дистрибуция с храни

ЗАЯВЛЕНИЕ за допълнение на групите храни и/или конкретни храни, произвеждани/предлагани в обект за производство и търговия с храни

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на обект за производство и търговия с храни

СПИСЪК НА ГРУПИТЕ ХРАНИ на обект за производство на храни, обект за търговия на едро с храни, обект за търговия на дребно с храни и обект за търговия на дребно с храни с производство на място; ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИ

СПИСЪК НА ГРУПИТЕ ХРАНИ на заведение за обществено и организирано хранене и ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ХРАНЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА /съгласно Наредба № 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлаг