Документи, бланки, образци
Информация
Ако даден документ не е наличен провете на този адрес
Бланки Здравеопазване и хуманно отношение към животните

Заявление за издаване на удостоверение за регистрация на животновъден обект

Заявление за издаване на становище за въвеждане в експлоатация

Заявление за разрешение за опит с животни

Заявление за издаване на лиценз за превоз на животни

Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност

Заявление за издаване на сертификат за одобрение на транспортно средство

Декларация от собственик на животни

Писмо за изпращане на проби от птици за изследване за салмонела

Заявление за регистрация на ветеринарно лечебно заведение

Заявление за регистрация на ветеринарен лекар

Писмо за изпращане на проби от диви свине за изследване на трихинелоза

Заявление за регистрация на обекти по чл. 259 от ЗВД

Заявление за регистрация на животновъден обект

Заявление за издаване на лиценз за превоз на живи животни

Заявление за издаване на Становище по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в период на преход"

Заявление за издаване на Становище за съответствие на земеделското стопанство във връзка с мярка "Създаване на стопанства на млади фермери"

Заявление за издаване на Становище за свързаните инвестиции с въвеждането на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания, предвидени в проекта за кандидатстване за финансова помощ във връзка с мярка

Заявление за издаване на Становище от ОДБХ за съответствие на земеделско стопанство с изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарномедицинските изисквания във връзка с мярка " Модернизиране на земеделските стопанст

Заявление за издаване на Становище от ОДБХ за свързаните инвестиции с въвеждането на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарномедицинските изисквания, предвидени в проекта за кандидатстване за финансова помощ в

Заявление за вписване на животновъден обект във ВетИС

Регистър на пчелните семейства към 13.01.2014 г.