Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

30.01.2019 | 14:17

Информираме Ви, че в сайта на БАБХ  са публикувани нови образци на дневниците, които земеделските производители са задължени да водят, съгласно Закон за защита на растенията,  които прилагаме като прикачени файлове:

  • - Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене

Забележка: Обръщаме Ви внимание върху съдържанието на ДПХО, стр.1 – „Проведени химични обработки”, колона 10 , в която е необходимо да бъде изписвано името на специалист със сертификат по чл. 83.

  • - Дневник за появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители
  • - Дневник за взетите проби и извършените анализи от растения и растителни продукти

Всички земеделски стопани трябва да водят записите за проведените химични обработки и торене по така приложените образци.

За  информация можете да ползвате и линк към сайта на БАБХ: http://babh.government.bg/bg/Page/52/index/52/%D0%97%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%EF%BF%BD