Промени в правилата за гранична карантина, ветеринарен и фитосанитарен контрол на хранителни продукти при внос в Грузия
ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ УВАЖАЕМИ  ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ, На основание получено писмо от БАБХ с наш вх.
Мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г.
Изх.№РЗ-12/04.01.2018г.   ДО ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ ВНОСИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ДЕКОРАТИВНИ
дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-2696/ 13.12.2016 г. на Изп. директор на БАБХ
  График за дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01
Покана за редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците
  ПОКАНА За редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците     Ува

Отдел "Финансово стопанска дейност"

Отделът осигурява финансово-счетоводното обслужване на ОДБХ - Варна при спазване на принципите за икономично, ефективно и ефикасно разходване на бюджетните средства, добро финансово управление и контрол.
По-конкретно, неговите основни задачи са:
  • Организира и осъществява счетоводната отчетност в съответствие с утвърдената от БАБХ методология, изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти - отчети за касово изпълнение на бюджета и за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета за всеки отчетен период; тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на ОДБХ - Варна
  • Организира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол
  • Организира и анализира текущото изпълнение на утвърдения бюджет на дирекцията
  • Разработва проект на годишен бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на дирекцията по Единна бюджетна класификация и по програми
  • Организира и извършва годишните инвентаризации по ред и в срокове, определени в нормативните и вътрешни актове
  • Организира снабдяването, отчитането и съхранението на материалните активи на дирекцията, ремонта и поддръжката им
  • Следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите
  • Осигурява съхранението на счетоводните и други документи съгласно нормативните изисквания, вътрешните правила и инструкции от БАБХ
  • Изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в ОДБХ - Варна
Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
тел. +359 /52/ 655 - 802
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р З.Димова
Всички права запазени © 2018 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by