Промени в правилата за гранична карантина, ветеринарен и фитосанитарен контрол на хранителни продукти при внос в Грузия
ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ УВАЖАЕМИ  ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ, На основание получено писмо от БАБХ с наш вх.
Мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г.
Изх.№РЗ-12/04.01.2018г.   ДО ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ ВНОСИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ДЕКОРАТИВНИ
дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-2696/ 13.12.2016 г. на Изп. директор на БАБХ
  График за дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01
Покана за редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците
  ПОКАНА За редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците     Ува

Отдел "Здравеопазване и хуманно отношение към животните"

 1. организират и контролират идентификацията на животните
 2. обработват и въвеждат данни в информационните системи, които се поддържат в агенцията
 3. контролират дейността на ветеринарномедицинските специалисти, които упражняват ветеринарномедицинска практика
 4. организират и провеждат противоепизоотични мероприятия при ограничаване и ликвидиране на болести по животните
 5. изготвят годишни имунопрофилактични планове по здравеопазване на животните и координират и контролират имунопрофилактичната дейност, изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните
 6. изготвят становища до изпълнителния директор по заявления за издаване на лицензи за търговия на дребно с ВМП
 7. контролират и при необходимост извършват дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и девастацията
 8. контролират
  • съхранението, търговията и употребата на ВМП
  • събирането, съхранението, транспортирането и обезвреждането на страничните животински продукти и продуктите, получени от тях
  • спазването на ветеринарномедицинските изисквания и зоохигиенните параметри в животновъдните обекти
  • спазването на изискванията за хуманно отношение към животните
  • производството, съхранението, търговията и употребата на фуражи
  • транспортните средства, превозващи животни, странични животински продукти и продукти, получени от тях, и фуражи
 9. изпълняват Националната мониторингова програма за контрол на остатъци от ВМП и замърсители от околната среда, плана за контрол на продукти, използвани като фураж
 10. одобряват, лицензират и регистрират лицата, дейностите и обектите в случаите, посочени в нормативен акт
 11. осъществяват и други функции, възложени им с нормативен акт или със заповед от Изпълнителния директор на БАБХ

Към отдел "ЗХОЖ" са всички официални ветеринарни лекари във всяка община на територията на област Варна.
Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
тел. +359 /52/ 655 - 802
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р З.Димова
Всички права запазени © 2018 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by