Профил на купувача

05346-2021-0001 / 18.05.2021

Събиране на оферти с обява
Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти, предоставени за управление на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна /ОДБХ-Варна/, присъединени на ниско напрежение и поемане на разходите за небаланси за нуждите на ОДБХ-Варна

Файлове за изтегляне

Протокол №2 от 11.07.2017 / 17.07.2017

Протокол №2 от 11.07.2017
Протокол от работна комисия назначена със заповед №272/04.07.2017

Файлове за изтегляне

01-04.07.2017 / 05.07.2017

Протокол от работна комисия
Протокол от работна комисия, назначена със Заповед №272/04.07.2017 на директора на ОДБХ-Варна, за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на жива атенуиранаваксинасрещу болестта "Заразен нодуларен дерматит"по говедата"

Файлове за изтегляне

БХ-917 / 22.06.2017

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата
Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата

Файлове за изтегляне

БХ-1708/29.09.2016 / 18.10.2016

от работата на комисия, назначена със Заповед № 475/17.10.2016 г. на директора на ОДБХ- Варна, за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите
от работата на комисия, назначена със Заповед № 475/17.10.2016 г. на директора на ОДБХ- Варна, за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изпълнение на строително-монтажни работи в сгради на ОДБХ-Варна"

Файлове за изтегляне

БХ-1708/29.09.2016 / 01.01.1970

Обява за обществена поръчка на стойност по член 20 ,алинея 3 от ЗОП
БХ-1708/29.09.2016

Файлове за изтегляне

БХ-1708/29.09.2016 / 29.09.2016

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Настоящата процедура по въдлагане на обществена поръчка се провежда по реда на гл.26 ЗОП, с цел избор на изпънител на строително-монтажни работи в сгради предоставени за управление и стонаисване на ОДБХ-Варна, с Позиции и количества на СМР съгласно техническо задание и количествени сметки.

Файлове за изтегляне